އޮންލައިން ކެލްކިއުލޭޓަރ: ހިސާބުގެ ހިސާބުތައް ފަސޭހަކަމާއި ޞައްޙަކަމާއެކު ފަސޭހަކުރުން

އޮންލައިން ކެލްކިއުލޭޓަރުގެ ބާރު

ކޮމްޕްލެކްސް ހިސާބުތައް ފަސޭހަކުރުން

އޮންލައިން ކެލްކިއުލޭޓަރަކީ ކޮމްޕްލެކްސް ހިސާބުގެ ހިސާބުތައް ފަސޭހަކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އަގުހުރި ވަސީލަތެކެވެ. އުނދަގޫ އިކުއެޝަންތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރުމުން، މި ކެލްކިއުލޭޓަރުތަކުގެ ސަބަބުން އަގުހުރި ވަގުތާއި ބުރަ މަސައްކަތް ސަލާމަތްވެއެވެ. ދަރިވަރުންނަށް މިކަމުގެ މާނައަކީ ބުރަ ހިސާބުތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެގަތުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ކޮންސެޕްޓްތައް ވިސްނުމަށް ފޯކަސް ކުރެވޭނެ ކަމެވެ. އިންޖިނިއަރިންގ، ފައިނޭންސް، އަދި ސައިންސް ފަދަ ދާއިރާތަކުގެ ޕްރޮފެޝަނަލުންނަށް އޮންލައިން ކެލްކިއުލޭޓަރ އަށް ބަރޯސާވެ، އިންޓްރިކްޓް ކޮމްޕިއުޓޭޝަންތައް ޞައްޙަކޮށް ހެދުމުން، އެމީހުންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ނިންމުންތައް ނިންމުމާއި، އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ.

ވައިޑް ރޭންޖް އޮފް ފަންކްޝަނަލިޓީސް

އޮންލައިން ކެލްކިއުލޭޓަރ ގެ މުހިންމު އެއް ފައިދާއަކީ އެއީ ގިނަ ގޮތްގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ. މި ކެލްކިއުލޭޓަރުތަކުގައި ހިސާބުގެ އެކި ބޭނުންތަކަށް ފުދޭވަރުގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފަންކްޝަނަލިޓީތައް ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ. އަސާސީ ހިސާބު އޮޕަރޭޝަންތަކުން ފެށިގެން ކުރިއަރާފައިވާ ސައިންޓިފިކް ހިސާބުތަކާ ހަމައަށް، އޮންލައިން ކެލްކިއުލޭޓަރު ތަކުން އެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރެވޭނެ އެވެ. އެމީހުންނަށް އިކުއެޝަންތައް ހައްލުކުރުމާއި، ތަފާސްހިސާބު ތަޙުލީލުކުރުމާއި، ލޮގަރިޒަމްތައް ހިސާބުކުރުމާއި، ޔުނިޓްތައް ބަދަލުކުރުމާއި، ގްރާފްތައް ވެސް ޕްލޮޓްކުރެވޭނެއެވެ. މިފަދަ ތަފާތު ފަންކްޝަނަލިޓީތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުން، އޮންލައިން ކެލްކިއުލޭޓަރ އަކީ ހިސާބުގެ އެކި މަސައްކަތްތަކަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއް ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްކުރާ އެއްޗެކެވެ.

އޮންލައިން ކެލްކިއުލޭޓަރުތަކަކީ ވެސް ޞައްޙަ ނަތީޖާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މޮޅު ކެލްކިއުލޭޓަރުތަކެކެވެ. މި ޓޫލްތައް ބިނާކޮށްފައިވަނީ ޕްރެސިޝަން އަށް ވިސްނައިގެން، ހިސާބުތައް ގޯސްތަކެއް ނެތްކަން ކަށަވަރުކޮށްދީގެންނެވެ. އޮންލައިން ކެލްކިއުލޭޓަރގައި ބޭނުންކުރާ އެލްގޮރިޒަމްތައް ފުރިހަމައަށް ޓެސްޓްކޮށް ރީފައިންކޮށް އިތުބާރުހުރި އަދި ސީދާ އައުޓްޕުޓްތައް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މި ޞައްޙަކަމަކީ ޚާއްޞަކޮށް ކުޑަކުޑަ ގޯސް ހިސާބުތަކުން ވެސް ބޮޑެތި ނަތީޖާތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ދާއިރާތަކުގައެވެ.

އެކި ދާއިރާތަކުގައި މުހިންމުކަން

އޮންލައިން ކެލްކިއުލޭޓަރ ގެ ބޭނުންތެރިކަން އެކި ޑޮމެއިންތަކަށް ފުޅާވެ، މިއަދުގެ ޑިޖިޓަލް ލޭންޑްސްކޭޕްގައި އެއީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ވަސީލަތްތަކަކަށް ވެގެންދެއެވެ.

ތަޢުލީމު

ދަރިވަރުންނަށް އޮންލައިން ކެލްކިއުލޭޓަރ އަކީ މުޅި ތަޢުލީމީ ދަތުރުގައި އަގުހުރި އެކުވެރިންނެވެ. ހިސާބުގައި ކޮމްޕްލެކްސް އިކުއެޝަންތައް ހައްލުކުރުމުގައި ވިޔަސް، ސައިންސްގައި ސްޓެޓިސްޓިކަލް އެނަލިސިސް ހެދުމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ ފިޒިކްސްގައި ޔުނިޓްތައް ބަދަލުކުރުމުގައި ވިޔަސް، އޮންލައިން ކެލްކިއުލޭޓަރު އިން އުނގެނުމުގެ ޕްރޮސެސް ފަސޭހަކޮށްދެއެވެ. ބުރަ ހިސާބުތައް އޮޓޮމެޓިކްކޮށް، ދަރިވަރުންނަށް ފޯކަސް ކުރެވޭނީ، އޭގެ އަސްލު ކޮންސެޕްޓްތަކާއި ތިއަރީތައް ދެނެގަތުމަށާއި، މާއްދާގެ ފުން ވިސްނުމެއް އުފެއްދުމަށެވެ.

ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާތައް

ގިނަ ދާއިރާތަކުގެ ޕްރޮފެޝަނަލުން އެމީހުންގެ މަސައްކަތް ސްޓްރީމްލައިން ކުރުމަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވަނީ އޮންލައިން ކެލްކިއުލޭޓަރތަކަށެވެ. އިންޖިނިއަރުން މި ކެލްކިއުލޭޓަރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮމްޕްލެކްސް އިކުއެޝަންތައް ހައްލުކުރުމާއި، ޑޭޓާ ތަހުލީލުކުރުމާއި، ސްޓްރަކްޗަރތައް ޑިޒައިން ކުރެއެވެ. މާލީ ތަޖުރިބާކާރުން އެތަކެތި ބޭނުންކުރަނީ އިންވެސްޓްމަންޓް އެނަލިސިސް އާއި ލޯނު ހިސާބުކުރުމާއި ރިޓަޔަރމަންޓް ޕްލޭނިންގ އަށް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ސައިންސްވެރިން ތަފާސްހިސާބު ތަޙުލީލުކުރުމާއި، ހައިޕޮތެސިސް ޓެސްޓްކުރުމާއި، މޮޑެލިންގ އަށް އޮންލައިން ކެލްކިއުލޭޓަރ ބޭނުންކުރެއެވެ. އޮންލައިން ކެލްކިއުލޭޓަރ ގެ ފަސޭހަކަމާއި، ޞައްޙަކަމާއި، ގިނަ ވަސީލަތްތަކުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާގެ ރަނގަޅުކަން އިތުރުވެ، ޕްރޮފެޝަނަލް ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ނިންމުންތައް ނިންމޭނެއެވެ.

ޕާސަނަލް ފައިނޭންސް އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކު ބޭނުންކުރުން

އޮންލައިން ކެލްކިއުލޭޓަރ އިން ޕާސަނަލް ފައިނޭންސް މެނޭޖްމަންޓްގައި ވެސް އަމަލީ ބޭނުން ހޯދައެވެ. ރަހުނު ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ވިޔަސް، ބަޖެޓް ހަރަދުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ ރައްކާކުރުމުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ވިޔަސް، މި ކެލްކިއުލޭޓަރުތަކުގެ ސަބަބުން ފަރުދުންނަށް އަވަސް އަދި ޞައްޙަ ނަތީޖާތަކެއް ލިބެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފައިސާ ބަދަލުކުރުމާއި، ޓިޕްސް ހިސާބުކުރުމާއި، ބިލްތައް ބަހާލުން ފަދަ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މަސައްކަތްތައް އޮންލައިން ކެލްކިއުލޭޓަރގެ އެހީގައި މަސައްކަތެއް ނެތިގެންދެއެވެ.

ނިންމުން

އޮންލައިން ކެލްކިއުލޭޓަރުތަކުން އަޅުގަނޑުމެން ހިސާބުގެ ހިސާބުތަކާ މެދު ކަންތައް ކުރާ ގޮތަށް އިންގިލާބެއް ގެނެސްދީފައިވެއެވެ. ފަސޭހަކަމާއި، ޞައްޙަކަމާއި، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފަންކްޝަނަލިޓީތަކުގެ ސަބަބުން، މި ޓޫލްތަކުގެ ސަބަބުން ކޮމްޕްލެކްސް ހިސާބުތައް ފަސޭހަވެ، އަގުހުރި ވަގުތާއި މަސައްކަތެއް ސަލާމަތްވެއެވެ.

އަސާސީ އޮންލައިން ކެލްކިއުލޭޓަރ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް

ތަޢާރަފް

މިއަދުގެ ޑިޖިޓަލް ޒަމާނުގައި އޮންލައިން ކެލްކިއުލޭޓަރުތަކަކީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ވަސީލަތަކަށް ވެއްޖެއެވެ. ދަރިވަރެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ޕްރޮފެޝަނަލް ކަމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ ހަމައެކަނި އަވަސް ހިސާބުތައް ހަދަން ޖެހުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އޮންލައިން ކެލްކިއުލޭޓަރަކީ އަތްފޯރާފަށުގައި ހުރި އެކުވެރިއަކަށް ވެދާނެ އެވެ. މި ލިޔުމުގައި އަސާސީ އޮންލައިން ކެލްކިއުލޭޓަރެއް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ޕްރޮސެސްއަށް މަގުދައްކައިދޭނަމެވެ.

ފިޔަވަޅު 1: އޮންލައިން ކެލްކިއުލޭޓަރ އަށް ވަނުން

ފެށުމަށްޓަކައި، ތިމާ އެންމެ ގަޔާވާ ވެބް ބްރައުޒާ ހުޅުވާލުމަށްފަހު "basic online calculator." ހޯދާށެވެ. ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ އިންޓަރފޭސް އާއި ޞައްޙަ ހިސާބުތައް ފޯރުކޮށްދޭ އިތުބާރު ހުރި ވެބްސައިޓެއް ހޮވާށެވެ.

ފިޔަވަޅު 2: ކެލްކިއުލޭޓަރ ލޭއައުޓަށް އަހުލުވެރިވުން

އޮންލައިން ކެލްކިއުލޭޓަރަށް ވަދެވުމުން، އޭގެ ލޭއައުޓަށް އަހުލުވެރިވުމަށް ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލާށެވެ. ގިނަ ކެލްކިއުލޭޓަރުތަކުގައި ނަންބަރު ޕެޑަކާއި، ހިސާބުގެ ފަންކްޝަންތަކާއި، އަދި އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި ބަޓަންތަކާއެކު ސްޓޭންޑަރޑް ޑިޒައިންއެއް ހުރެއެވެ.

ނަމްބަރ ޕެޑް

ނަންބަރު ޕެޑް އެކުލެވިގެންވަނީ 0 އިން 9 އަށް، އަށް ޑިސިމަލް ނަންބަރުތައް އެންޓަރ ކުރުމަށް ޑިސިމަލް ޕޮއިންޓެއް (.) އާއި އެކުގައެވެ. ތިބާގެ ހިސާބުތަކަށް އަދަބީ އަގުތައް އިންޕުޓް ކުރުމަށް ނަންބަރު ޕެޑް ބޭނުން ކުރާށެވެ.

ހިސާބުގެ ފަންކްޝަންސް

ތިބާ ލިޔާ ނަންބަރުތަކުގެ މައްޗަށް އެކި އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރުމަށް ހިސާބުގެ ފަންކްޝަންތަކަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ. އާންމުކޮށް ފެންނާނެ އަސާސީ ފަންކްޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

  އެވެ
 • އިތުރުކުރުން (+): މި ފަންކްޝަން ބޭނުންކޮށްގެން ދެ ނަންބަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ އަދަދު އެއްކޮށް އިތުރުކުރުން.
 • އުނިކުރުން (-): މި ފަންކްޝަން ބޭނުންކޮށްގެން އެއް ނަންބަރެއް އަނެއް ނަންބަރަކުން އުނިކުރުން.
 • މަލްޓިޕްލިކޭޝަން (×): މި ފަންކްޝަން ބޭނުންކޮށްގެން ދެ އަދަދު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ އަދަދު އެއްކޮށް ގުނަކުރުން.
 • ބަހާލުން (÷): މި ފަންކްޝަން ބޭނުންކޮށްގެން އެއް ނަންބަރެއް އަނެއް ނަންބަރަށް ބަހާށެވެ.
 • އިކުއަލްސް (=): މި ބަޓަން ބޭނުންކުރަނީ ހިސާބު އެގްޒެކެޓްކޮށް ނަތީޖާ ދައްކާށެވެ.

އިތުރު ބަޓަންތައް

ނަމްބަރ ޕެޑާއި ހިސާބުގެ ފަންކްޝަންތަކުގެ އިތުރުން އޮންލައިން ކެލްކިއުލޭޓަރުތަކުގައި ގިނަ ފަހަރަށް ފަންކްޝަނަލިޓީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެހެން ބަޓަންތައް ހިމެނެއެވެ. އާންމުކޮށް ދިމާވެދާނެ ބައެއް އިތުރު ބަޓަންތަކަކީ:

އެވެ
  އެވެ
 • ސާފުކުރުން (C): މި ބަޓަން ބޭނުންކޮށްގެން ކެލްކިއުލޭޓަރުގެ ޑިސްޕްލޭ ސާފުކޮށް އާ ހިސާބުކުރުން ފެށުން.
 • ޑިލީޓް (ޑެލް): މި ބަޓަން އެންމެ ފަހުން ޖަހާފައިވާ އަދަދު ނުވަތަ ފަންކްޝަން ނައްތާލަން ބޭނުންވާ ވަގުތުތަކުގައި އަތްފޯރާފަށުގައި ހުރެއެވެ.
 • މެމޮރީ ފަންކްޝަންސް: ބައެއް ކެލްކިއުލޭޓަރުތަކުގައި މެމޮރީ ސްޓޯރޭޖް އޮޕްޝަންސް (M+، M-، MR، MC) ލިބެން ހުރެއެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އަގުތައް ރައްކާކޮށް ރިކޯލް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ތަކެތި.

ފިޔަވަޅު 3: ހިސާބުތައް ކުރުން

މިހާރު ކެލްކިއުލޭޓަރުގެ ލޭއައުޓަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާތީ، ހިސާބުތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިގަނެވޭނެއެވެ. ދެ ނަންބަރު އިތުރުކުރުމުގެ ސާދާ މިސާލެއްގެ ތެރެއިން ހިނގާލަމާ ހިނގާށެވެ:

  އެވެ
 1. ނަމްބަރު ޕެޑް ބޭނުންކޮށްގެން ފުރަތަމަ ނަންބަރު ޖަހައިގެން ފަށާށެވެ.
 2. އެޑިޝަން ފަންކްޝަން (+) އަށް ކްލިކް ކުރާށެވެ.
 3. ނަމްބަރު ޕެޑް ބޭނުންކޮށްގެން ދެވަނަ ނަންބަރު ލިޔެލާށެވެ.
 4. އެންމެ ފަހުން ޖުމްލަ ހޯދުމަށްޓަކައި އިކުއަލްސް ބަޓަން (=) އަށް ފިތާލާށެވެ.

އަސާސީ އޮންލައިން ކެލްކިއުލޭޓަރެއް ބޭނުންކުރުމަކީ ހިސާބުގެ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަކޮށްދޭ ސީދާ ޕްރޮސެސްއެކެވެ. މި ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އަމަލުކުރުމުން، އޮންލައިން ކެލްކިއުލޭޓަރުތަކުގެ ސިފަތައް ބޭނުންކޮށްގެން، އެކި ހިސާބުތައް އަވަހަށް އަދި ޞައްޙަކޮށް ކުރެވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން، ދެން ކެލްކިއުލޭޓަރެއް ބޭނުންވާ ވަގުތު މި އިރުޝާދުތައް ހަނދާންކޮށް، އޮންލައިން ކެލްކިއުލޭޓަރުގެ ތަޖުރިބާގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހިފާށެވެ!