Sebaleledi sa Inthaneteng: Go nolofatša Dipalopalo tša Dipalo ka Bonolo le Nepagalo

Matla a Dikhalkhuletara tša Inthaneteng

Go nolofatša Dipalo tše di Raraganego

Dikhalkhuletara tša inthaneteng ke mothopo wa bohlokwa wa go nolofatša dipalo tša dipalo tše di raraganego. Ka bokgoni bja go swara ditekanyetšo tše di raraganego, di- calculator tše di boloka nako e bohlokwa le boiteko. Go baithuti, se se ra gore ba ka tsepamiša kgopolo kudu go kwešišeng dikgopolo go e na le go kgotlelela ke dipalo tše di lapišago. Ditsebi tša mafapheng a go swana le boentšenere, ditšhelete, le mahlale di ka ithekga ka dikhalkhuletara tša inthanete go dira dikhomphuthara tše di raraganego ka nepagalo, go di dumelela go tšea diphetho tše di nago le tsebo le go godiša tšweletšo.

Mohuta wo Mogolo wa Mešomo

E nngwe ya mehola ye bohlokwa ya dikhalkhuletara tša inthanete ke go fetofetoga ga tšona. Di- calculator tše di hlometšwe ka mehutahuta ya mešomo yeo e hlokomelago dinyakwa tše di fapa-fapanego tša dipalo. Go tloga go ditiro tša motheo tša dipalo go ya go dipalo tša mahlale tša maemo a godimo, dikhalkhuletara tša inthanete di ka e swara ka moka. Ba ka rarolla ditekanyetšo, ba dira tshekatsheko ya dipalopalo, ba bala di-logarithm, ba fetolela diyuniti gaešita le go plota dikerafo. Ka go fana ka mešomo ye bjalo ye e fapanego, dikhalkhuletara tša inthanete di šoma bjalo ka didirišwa tša tšohle ka go e tee tša mešomo ye e fapanego ya dipalo.

Dikhalkhuletara tša inthaneteng le tšona di phala ka go fa dipoelo tše di nepagetšego. Didirišwa tše di agilwe ka go nagana ka go nepagala, go kgonthišetša gore dipalo ga di na diphošo. Dialgorithm tše di šomišwago ka go dikhalkhuletara tša inthanete di lekwa ka botlalo le go hlwekišwa go tliša dipoelo tše di ka botwago le tše di nepagetšego. Go nepagala mo go bohlokwa kudu mafapheng ao le go balwa gampe mo go nnyane go ka bago le ditlamorago tše bohlokwa.

Bohlokwa ka go Didomene tše di Fapanego

Mohola wa dikhalkhuletara tša inthanete o atologela go ralala le didomene tše di fapanego, go di dira didirišwa tše di sa nyakegego mo sebopegong sa lehono sa ditšitale.

Thuto

Go baithuti, dikhalkhuletara tša inthanete ke bagwera ba bohlokwa kudu leetong la bona ka moka la thuto. E ka ba go rarolla ditekanyetšo tše di raraganego ka dipalong, go dira tshekatsheko ya dipalopalo go saense, goba go fetolela diyuniti ka go fisiks, dikhalkhuletara tša inthanete di nolofatša tshepedišo ya go ithuta. Ka go itirela dipalo tše di lapišago, baithuti ba ka tsepelela go kwešišeng dikgopolo le dithuto tša motheo, ba godiša kwešišo ye e tseneletšego ya taba.

Mašemo a Seprofešenale

Ditsebi mafapheng a mantši di ithekgile kudu ka dikhalkhuletara tša inthanete go nolofatša mošomo wa tšona. Baentšeneare ba diriša di- calculator tše bakeng sa go rarolla ditekanyetšo tše di raraganego, go sekaseka data le go hlama dibopego. Ditsebi tša tša ditšhelete di di diriša bakeng sa tshekatsheko ya dipeeletšo, go bala dikadimo le go rulaganya go rola modiro. Borasaense ba šomiša dikhalkhuletara tša inthanete bakeng sa tshekatsheko ya dipalopalo, go dira diteko tša dikgopolokgolo, le go dira mohlala. Bonolo, go nepagala, le go fetofetoga ga dikhalkhuletara tša inthanete di godiša bokgoni le go kgontšha ditsebi go tšea diphetho tše di nago le tsebo.

Ditšhelete tša Botho le Tšhomišo ya Letšatši le Letšatši

Dikhalkhuletara tša inthanete di hwetša tšhomišo ye e šomago taolong ya ditšhelete tša motho ka noši le tšona. Go sa šetšwe gore ke go bala ditefelo tša ntlo, go dira tekanyetšo ya ditshenyagalelo goba go laetša dipakane tša go boloka tšhelete, di- calculator tše di nea batho ka o tee ka o tee dipoelo tše di akgofilego le tše di nepagetšego. Go tlaleletša, mešomo ya letšatši le letšatši ya go swana le go fetolela ditšhelete, go bala malebela, le go aroganya ditšhelete tša go lefelwa e ba yeo e se nago maiteko ka thušo ya dikhalkhuletara tša inthanete.

Sephetho

Dikhalkhuletara tša inthaneteng di fetošitše tsela yeo re batamelago dikhomphuthara tša dipalo. Ka go ba bonolo ga tšona, go nepagala, le mehutahuta ya mešomo, didirišwa tše di nolofatša dipalo tše di raraganego le go boloka nako ya bohlokwa le maitapišo.

Tsela ya go Šomiša Khalkhuletha ya Motheo ya Inthaneteng

Matseno

Mehleng ya lehono ya dijithale, dikhalkhuletara tša inthanete di fetogile sedirišwa sa bohlokwa go badiriši ba bantši. Go sa šetšwe gore o morutwana, setsebi goba o fo nyaka go dira dipalo tša ka pela, sedirišwa sa go bala sa Inthaneteng e ka ba molekane yo a šomago gabotse. Mo sengwalong se, re tla go hlahla ka tshepedišo ya go šomiša sebaleledi sa motheo sa inthanete ka mo go atlegilego.

Kgato ya 1: Go fihlelela Khalekhuletara ya Inthaneteng

Go thoma, bula sephephediši sa gago sa wepe seo o se ratago gomme o nyake "sebaleledi sa motheo sa inthanete." O tla hwetša dikgetho tše di fapafapanego tše di lego gona. Kgetha weposaete ye e ka botwago yeo e fago segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo seo se nago le bogwera le dipalo tše di nepagetšego.

Kgato ya 2: Go itlwaelana le Peakanyo ya Khalkhuletha

Ge o šetše o fihleletše sebaleledi sa inthanete, tšea motsotswana go itlwaetša peakanyo ya sona. Bontši bja dikhalkhuletara di na le tlhamo ya maemo ka sepetlele sa dinomoro, mešomo ya dipalo, le dikonope tše dingwe tša maleba.

Pad ya Dinomoro

Sepetlele sa dinomoro se na le dinomoro go tloga go 0 go ya go 9, gammogo le ntlha ya tesimale (.) ya go tsenya dinomoro tša tesimale. Šomiša sepetlele sa dinomoro go tsenya boleng bja dipalo tša dipalo tša gago.

Mešomo ya Dipalo

Mešomo ya dipalo e bohlokwa go phethagatša ditiro tše di fapanego go dinomoro tšeo o di tsenyago. Mešomo ya motheo yeo o tlago e hwetša ka tlwaelo e akaretša:

 • Tlaleletšo (+): Šomiša mošomo wo go oketša dinomoro tše pedi goba go feta mmogo.
 • Go ntšha (-): Šomiša mošomo wo go tloša palo ye nngwe go ye nngwe.
 • Go atiša (×): Šomiša mošomo wo go atiša dinomoro tše pedi goba go feta mmogo.
 • Karoganyo (÷): Šomiša mošomo wo go arola nomoro ye nngwe ka ye nngwe.
 • E lekana (=): Konopo ye e šomišwa go phethagatša go bala le go bontšha sephetho.

Dikonope tša Tlaleletšo

Go tlaleletša go sepetlele sa dinomoro le mešomo ya dipalo, dikhalkhuletara tša inthanete gantši di akaretša dikonope tše dingwe go godiša mošomo. Tše dingwe tša dikonope tša tlaleletšo tše di tlwaelegilego tšeo o ka kopanago le tšona ke:

 • Hlwekiša (C): Šomiša konope ye go hlatswa pontšho ya khalkhuleita le go thoma go bala mo go mpsha.
 • Phumola (Del): Konopo ye e a šoma ge o nyaka go tloša dinomoro goba mošomo wa mafelelo wo o tsentšwego.
 • Mešomo ya Memory: Dikhalkhuletara tše dingwe di fa dikgetho tša polokelo ya memori (M+, M-, MR, MC) . tšeo di go dumelelago go boloka le go gopola dikelo bakeng sa tšhomišo ya nakong e tlago.

Kgato ya 3: Go Dira Dipalo

Bjale ka ge o tlwaelane le peakanyo ya sebaleledi, o ka thoma go dira dipalo. A re sepeleng ka mohlala o bonolo wa go oketša dinomoro tše pedi:

 1. Thoma ka go tsenya nomoro ya mathomo o šomiša sepetlele sa dinomoro.
 2. Klika godimo ga mošomo wa tlaleletšo (+).
 3. Tsenya nomoro ya bobedi o šomiša sepetlele sa dinomoro.
 4. Mafelelong, klika konope ya go lekana (=) go hwetša palomoka.

Go šomiša sebaleledi sa motheo sa inthanete ke tshepedišo ye e otlologilego yeo e ka nolofatšago kudu mešomo ya gago ya dipalo. Ka go latela megato yeo e hlalositšwego sehlogong se, o ka diriša dikarolo tša di- calculator tša inthaneteng bakeng sa go dira dipalo tše di fapa-fapanego ka pela le ka mo go nepagetšego. Ka fao, nako ye e tlago ge o ikhwetša o hloka sedirišwa sa go bala, gopola malebela a gomme o šomiše maitemogelo a gago a khalkhuleita ya inthaneteng ka mo go holago!