Shallaggii Toora Interneetii: Shallaggii Herregaa Mijataa fi Sirrummaadhaan Salphisuu

Humna Shallaggii Toora Interneetii

Shallaggii Walxaxaa Salphisuu

Shallaggiin sarara irratti shallaggii herregaa walxaxaa salphisuuf qabeenya gatii guddaa qabuudha. Shallaggiin kun dandeettii walqixxummaa walxaxaa qabachuu waan qabaniif yeroo fi carraaqqii gatii guddaa qabu qusatu. Barattootaaf, kun shallaggii dadhabsiisaa ta’een liqimfamuu caalaa yaad-rimeewwan hubachuu irratti xiyyeeffachuu danda’u jechuudha. Ogeeyyiin dameewwan akka injinariingii, faayinaansii fi saayinsii shallaggii walxaxaa sirritti raawwachuuf calkuleetara toora interneetii irratti hirkatanii murtoo odeeffannoo irratti hundaa’e akka murteessan fi oomishtummaa akka guddisan isaan dandeessisa.

Daangaa Dalagaalee Bal'aa

Faayidaa guddaa calkuleetaroota onlaayinii keessaa tokko hojii baay’ee hojjechuu isaaniiti. Shallaggiin kunniin dalagaalee bal’aa fedhii herregaa adda addaa guutan kan qabanidha. Hojiiwwan herregaa bu’uuraa irraa kaasee hanga shallaggii saayinsii sadarkaa olaanaatti, shallaggoonni toora interneetii hunda danda’u. Hima walqixaa furuu, xiinxala istaatiksii raawwachuu, loogaritmii shallaguu, yuunitii jijjiiruu fi giraafii illee kaa’uu danda’u. Faankishiniiwwan adda addaa akkasii kennuudhaan, shallaaktaroonni toora interneetii hojiiwwan herregaa adda addaatiif akka meeshaalee hunda-tokkotti tajaajilu.

Salkulaatoroonni toora interneetiinis bu’aa sirrii ta’e kennuu irratti caalmaa qabu. Meeshaaleen kunniin sirritti yaada keessa galchuun kan ijaaraman yoo ta’u, shallaggiin dogoggora irraa bilisa ta’uu isaa mirkaneessa. Algoriizimoonni calkuleetaroota toora interneetii keessatti fayyadaman gadi fageenyaan qoratamanii fi fooyya’uun oomisha amanamaa fi sirrii ta’e akka kennan ta’a. Keessattuu dameewwan shallaggiin dogoggoraa xiqqaan illee bu’aa guddaa fiduu danda’u keessatti sirrii ta’uun kun murteessaadha.

Barbaachisummaa Dameelee Adda Addaa Keessatti

Faayidaan calkuleetota toora interneetii dameelee adda addaa irratti kan babal’atu yoo ta’u, kunis haala dijitaalaa har’aa keessatti meeshaalee hin hafne isaan taasisa.

Barnoota

Barattootaaf, kalkulaatoroonni toora interneetii imala barnootaa isaanii hunda keessatti hiriyyoota gatii hin qabneedha. Herrega keessatti walqixxummaa walxaxaa furuu yoo ta’e, saayinsii keessatti xiinxala istaatiksii raawwachuu yoo ta’e, fiiziksii keessatti yuunitii jijjiiruu yoo ta’e, calkuleetaroonni toora interneetii adeemsa barumsaa salphisu. Shallaggii dadhabsiisaa ofumaan hojjechuudhaan barattoonni yaad-rimeewwanii fi ti’ooriiwwan bu’uuraa hubachuu irratti xiyyeeffachuu danda’u, kunis hubannoo gadi fageenyaa dhimmichaa guddisuu danda’a.

Dirreewwan Ogummaa

Ogeeyyiin damee hedduu hojii isaanii sirreessuuf calkuleetara toora interneetii irratti baay’ee hirkatu. Injiinarroonni shallaggii kana fayyadamuun walqixxummaa walxaxaa furuu, daataa xiinxaluu fi caasaa dizaayinii gochuuf gargaaru. Ogeeyyiin faayinaansii xiinxala invastimantii, shallaggii liqii fi karoora sooramaatif itti fayyadamu. Saayintistoonni xiinxala istaatistiksii, qorannoo yaada (hypothesis testing) fi moodeela gochuuf kalkulaatoroota onlaayinii fayyadamu. Mijachuun, sirrii ta’uu fi baay’ee kan hojjetamu ta’uun isaa calkuleetaroota toora interneetii gahumsa guddisuu fi ogeeyyiin murtoo odeeffannoo irratti hundaa’e akka murteessan kan dandeessisudha.

Fayinaansii Dhuunfaa fi Itti Fayyadama Guyyaa Guyyaa

Salkulaatoroonni toora interneetii bulchiinsa faayinaansii dhuunfaa keessattis faayidaa qabatamaa argatu. Kaffaltii liqii manaa shallaguu haa ta’u, baasii baajata baasuu, ykn galma qusannaa murteessuu yoo ta’e, shallaggii kun namoota dhuunfaaf bu’aa ariifataa fi sirrii ta’e ni kennu. Dabalataanis, hojiiwwan guyyaa guyyaa kanneen akka maallaqa jijjiiruu, gorsa shallaguu, fi herrega qooduun gargaarsa calkuleetota toora interneetiitiin dadhabbii malee ta'u.

Xumura

Shalkulaatoroonni toora interneetii akkaataa shallaggii herregaa itti dhiyaannu warraaqsa guddaa fideera. Mijannaa, sirrii ta'uu fi dalagaalee bal'aa isaaniitiin, meeshaaleen kun shallaggii walxaxaa salphisuu fi yeroo fi carraaqqii gatii guddaa qabu qusatu.

Akkaataa Shallaggii Bu'uuraa Toora Interneetii Itti Fayyadamnu

Seensa

Bara dijitaalaa har'aa kana keessatti shallaggii onlaayinii fayyadamtoota bal'aadhaaf meeshaa barbaachisaa ta'eera. Barataa, ogeessa, ykn shallaggii ariifataa raawwachuu qofa yoo barbaadde, shallaggii onlaayinii hiriyyaa harkaa ta’uu danda’a. Barreeffama kana keessatti adeemsa shallaggii bu’uuraa onlaayinii bu’a qabeessa ta’een fayyadamuu isin qajeelchina.

Tarkaanfii 1: Shallaggii Toora Interneetii Argachuu

Jalqabuuf, web browser filatte baniitii "basic online calculator" barbaadi. Filannoon adda addaa ni argatta. Weebsaayitii amanamaa kan walqunnamtii fayyadamaa fi shallaggii sirrii ta'e kennu filadhu.

Tarkaanfii 2ffaa: Haala Shallaggii Of Barsiisuu

Erga shallaggii toora interneetii seentee booda, yeroo muraasa fudhadhuutii haala qindaa'ina isaa of barsiisi. Shallaggiin baay'een dizaayinii istaandaardii paadiin lakkoofsaa, faankishiniiwwan herregaa, fi qareewwan barbaachisoo biroo qabu.

Paadiin Lakkoofsaa

Paadiin lakkoofsaa dijiitota 0 hanga 9, waliin qabxii kurnyee (.) lakkoofsota kurnyee galchuuf of keessaa qaba. Gatii lakkoofsaa shallaggii keetif galchuuf paadi lakkoofsaa fayyadami.

Fankishiniiwwan Herregaa

Lakkoofsota galchitu irratti hojiiwwan adda addaa raawwachuuf faankishiniiwwan herregaa barbaachisoodha. Faankishiniiwwan bu'uuraa yeroo baay'ee argattu:

  jechuun ni danda’ama
 • Dabala (+): Lakkoofsota lamaa fi isaa ol walitti ida'uuf faankishinii kana fayyadami.
 • Hir’isuu (): Lakkoofsa tokko kan biraa irraa hir’isuuf faankishinii kana fayyadami.
 • Baay'isuu (×): Lakkoofsota lamaa fi isaa ol walitti baay'isuuf faankishinii kana fayyadami.
 • Hiruu (÷): Faankishinii kana fayyadamuun lakkoofsa tokko kan biraatti hiri.
 • Walqixa (=): Qabduun kun shallaggii raawwachuu fi bu'aa agarsiisuuf fayyadama.
jechuun ni danda’ama

Qabboota Dabalataa

Paadiin lakkoofsaa fi faankishinii herregaa malees, shallaggii toora interneetii yeroo baayyee qaree biroo dalagaa guddisuuf of keessatti qabata. Qabduu dabalataa beekamaa si mudachuu danda'u keessaa muraasni:

  jechuun ni danda’ama
 • Qulqulleessi (C): Agarsiisa shallaggii qulqulleessuu fi shallaggii haaraa jalqabuuf qaree kana fayyadami.
 • Haqi (Del): Qabduun kun yeroo dijiitii ykn faankishinii isa dhumaa galchite haquu barbaaddu harkatti qaba.
 • Dalagaalee Yaadannoo: Shallaggiin tokko tokko filannoowwan kuusaa yaadannoo ni kennu (M+, M-, MR, MC) . kanneen gatiiwwan gara fuulduraatti fayyadamuuf kuusuu fi yaadachuu si dandeessisan.
jechuun ni danda’ama

Tarkaanfii 3: Shallaggii Raawwachuu

Amma haala shallaggii erga beektee booda, shallaggii raawwachuu jalqabuu dandeessa. Mee fakkeenya salphaa lakkoofsota lama ida'uu keessa haa deemnu:

  jechuun ni danda'ama
 1. Lakkoofsa jalqabaa paadi lakkoofsa fayyadamuun galchuudhaan jalqabi.
 2. Fankishinii ida'uu (+) cuqaasi.
 3. Lakkoofsa lammaffaa paadiin lakkoofsaa fayyadamuun galchi.
 4. Dhuma irratti, walitti qabama argachuuf qaree walqixa (=) cuqaasi.
jechuun ni danda’ama

Shalkulatara bu'uuraa toora interneetii fayyadamuun adeemsa qajeelaa hojii herregaa kee baay'ee salphisuu danda'uudha. Tarkaanfiiwwan barruu kana keessatti ibsaman hordofuudhaan, amaloota shallaggii onlaayinii fayyadamuun shallaggii adda addaa saffisaa fi sirritti raawwachuu dandeessa. Kanaafuu, yeroo itti aanutti shallaggii barbaaddan gorsa kana yaadadhaatii muuxannoo shallaggii toora interneetii keessanii akka gaariitti fayyadamaa!