ኦንላይን ካልኩሌተር፡ ምቕላል ስሌታት ሒሳብ ብዝጥዕምን ትኽክለኛነትን

ሓይሊ ናይ ኦንላይን ካልኩሌተራት

ምቕላል ዝተሓላለኹ ስሌታት

ኣብ መስመር ዝርከቡ ካልኩሌተራት ንዝተሓላለኹ ናይ ሒሳብ ስሌታት ንምቕላል ክቡር ጸጋ እዮም። እዞም ካልኩሌተራት እተሓላለኹ መመዓራረይቲ ናይ ምሕላው ክእለት ስለዘለዎም፡ ክቡር ግዜን ጻዕርን ይቑጥቡ። ንተማሃሮ እዚ ማለት ብኣድካሚ ስሌታት ካብ ዝሽመሙ ንላዕሊ ኣብ ምርዳእ ኣምር ከተኩሩ ይኽእሉ ማለት እዩ። ኣብ ከም ምህንድስና፡ ፋይናንስን ሳይንስን ዝኣመሰሉ ዓውድታት ዝሰርሑ ሰብ ሞያ፡ ዝተሓላለኸ ስሌታት ብትኽክል ንምፍጻም ኣብ ናይ ኢንተርነት ካልኩሌተራት ክምርኮሱ ይኽእሉ፡ እዚ ድማ ብግቡእ ዝተሰነየ ውሳነታት ክወስዱን ኣፍራይነት ከዕብዩን የኽእሎም።

ሰፊሕ ደረጃ ተግባራት

ሓደ ካብቲ ርኡይ ብልጫታት ናይ ናይ ኦንላይን ካልኩሌተራት ብዙሕ ዕዮታት ምህላዎም እዩ። እዞም ካልኩሌተራት ዝተፈላለዩ ናይ ሒሳብ ድሌታት ዘማልኡ ሰፊሕ ተግባራት ዘለዎም እዮም። ካብ መሰረታዊ ስርሓት ስነ-ቁጽሪ ክሳብ ምዕቡል ሳይንሳዊ ስሌታት፡ ናይ ኢንተርነት ካልኩሌተራት ንኹሉ ክሕዝዎ ይኽእሉ። መመዓራረዪታት ክፈትሑ፣ ስታቲስቲካዊ ትንተና ክገብሩ፣ ሎጋሪዝም ክሕስቡ፣ ኣሃዱታት ክቕይሩ፣ ዋላ እውን ግራፍ ክስእሉ ይኽእሉ። ከምዚኦም ዝበሉ ዝተፈላለዩ ተግባራት ብምቕራብ፡ ናይ ኦንላይን ካልኩሌተራት ንዝተፈላለዩ ናይ ሒሳብ ዕማማት ከም ኩሉ ኣብ ሓደ መሳርሒታት ኮይኖም የገልግሉ።

ናይ ኦንላይን ካልኩሌተራት እውን ቅኑዕ ውጽኢት ኣብ ምሃብ ይበልጹ። እዞም መሳርሒታት እዚኦም ንልክዕነት ኣብ ግምት ብምእታው ዝተሃንጹ ኮይኖም፡ እቲ ስሌታት ካብ ጌጋ ነጻ ምዃኑ የረጋግጹ። ኣብ ኦንላይን ካልኩሌተራት ዝጥቀሙ ኣልጎሪዝም ብዕምቆት ተፈቲኖምን ተጸሪዮምን ዘተኣማምንን ልክዕን ውጽኢት ንምቕራብ ይሕግዙ። እዚ ልክዕነት እዚ ብፍላይ ኣብቲ ንእሽቶ ጌጋ ስሌት እውን እንተኾነ ርኡይ ሳዕቤን ክህልዎ ዝኽእል ዓውድታት ወሳኒ እዩ።

ኣገዳስነት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት

ጥቕሚ ናይ ኦንላይን ካልኩሌተራት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝዝርጋሕ ኮይኑ፡ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዲጂታላዊ መልክዕ መተካእታ ዘይብሎም መሳርሒታት ይገብሮም።

ትምህርቲ

ንተማሃሮ፡ ናይ ኢንተርነት ካልኩሌተራት ኣብ ምሉእ ኣካዳሚያዊ ጉዕዞኦም ብዋጋ ዘይሽነን መሓዙት እዮም። ኣብ ሒሳብ ዝተሓላለኹ መመዓራረይቲ ምፍታሕ ይኹን፡ ኣብ ሳይንስ ስታቲስቲካዊ ትንተና ምፍጻም ይኹን፡ ወይ ኣብ ፊዚክስ ኣሃዱታት ምቕያር፡ ናይ ኢንተርነት ካልኩሌተራት ንመስርሕ ትምህርቲ የቃልልዎ። ኣድካሚ ስሌታት ብኣውቶማቲክ ብምግባር፡ ተማሃሮ ኣብ ምርዳእ መሰረታዊ ኣምርን ክልሰ-ሓሳባትን ከተኩሩ ይኽእሉ፡ እዚ ድማ ኣብቲ ርእሰ-ጉዳይ ዝዓሞቐ ምርዳእ ከዕብዩ ይኽእሉ።

ሞያዊ ዓውድታት

ኣብ ብዙሕ ዓውድታት ዝሰርሑ ሰብ ሞያ ስርሖም ንምምሕያሽ ኣብ ናይ ኢንተርነት ካልኩሌተራት ኣዝዮም ይምርኮሱ። መሃንድሳት ነዞም ካልኩሌተራት ተጠቒሞም ዝተሓላለኹ መመዓራረይቲ ይፈትሑ፣ ዳታ ይትንትኑን መዋቕራት ይነድፉን። ክኢላታት ፋይናንስ ንትንተና ወፍሪ፡ ስሌት ልቓሕን ውጥን ጡረታን ይጥቀሙሎም። ሳይንቲስት ንስታቲስቲካዊ ትንተና፣ ንመግመቲ ፈተነን ሞዴሊንግን ናይ ኦንላይን ካልኩሌተራት ይጥቀሙ። ምቹእነት፣ ትኽክለኛነትን ብዙሕ ዕዮ ዝዓዪነትን ናይ ኦንላይን ካልኩሌተራት ብቕዓት የዕብዮን ሰብ ሞያ ብግቡእ ዝተሰነየ ውሳነታት ንኽወስዱ የኽእሎምን።

ውልቃዊ ፋይናንስን መዓልታዊ ኣጠቓቕማን

ናይ ኦንላይን ካልኩሌተራት ኣብ ምሕደራ ውልቃዊ ፋይናንስ እውን ግብራዊ ኣጠቓቕማ ይረኽቡ። ክፍሊት ሞርጌጅ ምሕሳብ ይኹን፡ ወጻኢታት ባጀት ምውጻእ፡ ወይ ዕላማታት ዕቋር ምውሳን፡ እዞም ካልኩሌተራት ንውልቀሰባት ቅልጡፍን ቅኑዕን ውጽኢት ይህቡ። ብተወሳኺ፡ መዓልታዊ ዕማማት ከም ምቕያር ባጤራ፡ ምሕሳብ ምኽርታትን ምምቕራሕ ሕሳብን ብሓገዝ ናይ ኦንላይን ካልኩሌተራት ጻዕሪ ዘይብሉ ይኸውን።

መደምደምታ

ናይ ኦንላይን ካልኩሌተራት ኣብ ኣገባብ ኣቀራርባ ሒሳባዊ ስሌታት ሰውራ ኣምጺኦም እዮም። እዞም መሳርሒታት ምቹእነቶምን ትኽክለኛነቶምን ሰፊሕ ተግባራቶምን ንዝተሓላለኸ ስሌታት የቃልሉን ክቡር ግዜን ጻዕርን ይቑጥቡን።

መሰረታዊ ናይ ኦንላይን ካልኩሌተር ከመይ ጌርና ንጥቀም

መእተዊ

ኣብዚ ናይ ሎሚ ዲጂታላዊ ዘመን፡ ኦንላይን ካልኩሌተራት ንሰፊሕ ተጠቀምቲ ኣገዳሲ መሳርሒ ኮይኑ ኣሎ። ተማሃራይ ትኹን፡ ሞያዊ ትኹን፡ ወይ ድማ ቅልጡፍ ስሌታት ክትገብር ጥራይ ዘድልየካ፡ ኣብ ኢንተርነት ዝሰርሕ ካልኩሌተር ምቹእ ብጻይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብዚ ጽሑፍ እዚ፡ መሰረታዊ ናይ ኦንላይን ካልኩሌተር ብኣድማዒ መንገዲ ንምጥቃም ዝግበር መስርሕ ክንመርሓኩም ኢና።

1ይ ደረጃ፡ ናብ ኦንላይን ካልኩሌተር ምእታው

ንምጅማር፡ ዝመረጽካዮ መርበብ ሓበሬታ ከፊትካ "basic online calculator" ዝብል ድለ። ዝተፈላለዩ ኣማራጺታት ክትረክብ ኢኻ። ንተጠቃሚ ምቹእ ዝኾነ መተሓላለፍን ቅኑዕ ስሌታትን ዝህብ ዘተኣማምን መርበብ ሓበሬታ ምረጽ።

2ይ ደረጃ፡ ምስ ኣቀማምጣ ካልኩሌተር ምልላይ

ኣብቲ ናይ ኦንላይን ካልኩሌተር ምስ ኣተኻ፡ ንሓጺር እዋን ምስ ኣቀማምጣኡ ክትላለ። መብዛሕትኦም ካልኩሌተራት መደበኛ ዲዛይን ምስ ቁጽሪ ፓድ፣ ናይ ሒሳብ ተግባራትን ካልኦት ኣገደስቲ መጠወቒታትን ኣለዎም።

እቲ ቁጽሪ ፓድ

እቲ ቁጽሪ ፓድ ካብ 0 ክሳብ 9 ዝበጽሕ ኣሃዛት ዝሓዘ እዩ፣ ምስ ዓስራይ ቁጽርታት ንምእታው ዓስራይ ነጥቢ (.)። ንሕሳባትካ ዝኸውን ቁጽራዊ ክብርታት ንምእታው ነቲ ቁጽሪ ፓድ ተጠቐም።

ናይ ሒሳብ ተግባራት

ኣብቲ እተእትዎም ቁጽርታት ዝተፈላለዩ ስርሓት ንምፍጻም ናይ ሒሳብ ፋንክሽን ኣገደስቲ እዮም። እቶም ልሙዳት ክትረኽቦም እትኽእል መሰረታዊ ተግባራት፡

ን ይርከብዎም
  ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።
 • ምውሳኽ (+): ክልተ ወይ ልዕሊኡ ቁጽርታት ብሓባር ንምውሳኽ ነዚ ተግባር ተጠቐመሉ።
 • ምጉዳል (): ነዚ ፋንክሽን ተጠቐመሉ ንሓደ ቁጽሪ ካብ ካልእ ቁጽሪ ንምጉዳል።
 • ምብዛሕ (×)፦ ክልተ ወይ ልዕሊኡ ቁጽርታት ብሓባር ንምዕባሕ ነዚ ተግባር ተጠቐመሉ።
 • ምምቕቓል (÷)፦ ነዚ ተግባር ተጠቒምካ ሓደ ቁጽሪ ብኻልእ ቁጽሪ ንምምቃል።
 • ማዕረ (=): እዚ መጠወቒ እዚ ነቲ ስሌት ንምፍጻምን ውጽኢት ንምርኣይን ይጥቀመሉ።
ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።

ተወሳኺ መጠወቒታት

ብዘይካ እቲ ቁጽሪ ፓድን ናይ ሒሳብ ተግባራትን፡ ኣብ ኢንተርነት ዝርከቡ ካልኩሌተራት መብዛሕትኡ ግዜ ንተግባራዊነት ንምዕባይ ካልኦት መጠወቒታት የጠቓልሉ። ገለ ካብቶም ልሙዳት ተወሳኺ መጠወቒታት ከጋጥሙኻ ዝኽእሉ እዞም ዝስዕቡ እዮም፦

  ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።
 • ኣጽርዮ (C): ነዚ መጠወቒ ተጠቒምካ ናይቲ ካልኩሌተር ድስፕሊን ምጽራይን ሓድሽ ስሌት ንምጅማርን።
 • ምድምሳስ (Del): እዚ መጠወቒ እዚ ነቲ ናይ መወዳእታ ዝኣተኻዮ ኣሃዝ ወይ ተግባር ከተውጽኦ ኣብ ዘድልየካ እዋን ኣብ ኢድካ ይርከብ።
 • ተግባራት ዝኽሪ፦ ገለ ካልኩሌተራት ናይ መዘክር መኽዘን ኣማራጺታት ይህቡ (M+, M-, MR, MC) ንመጻኢ ንኽትጥቀመሉ ክብርታት ክትዕቅብን ክትዝክርን ዘኽእሉኻ።
ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።

3ይ ደረጃ፡ ስሌታት ምፍጻም

ሕጂ ምስ ኣቀማምጣ ናይቲ ካልኩሌተር ስለ ዝፈለጥካዮ፡ ስሌታት ክትፍጽም ክትጅምር ትኽእል ኢኻ። ክልተ ቁጽሪ ምውሳኽ ዝብል ቀሊል ኣብነት ንመላለስ፡

  ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።
 1. ንቁጽሪ ፓድ ተጠቒምካ ቀዳማይ ቁጽሪ ብምእታው ጀምር።
 2. ኣብቲ ናይ ምውሳኽ ተግባር (+) ጠውቕ።
 3. ንቁጽሪ ፓድ ተጠቒምካ ካልኣይ ቁጽሪ ኣእቱ።
 4. ኣብ መወዳእታ፡ ድምር ንምርካብ ኣብቲ equals ዝብል ቁልፊ (=) ጠውቕ።
ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።

መሰረታዊ ናይ ኦንላይን ካልኩሌተር ምጥቃም ንናይ ሒሳብ ዕማማትካ ኣዝዩ ከቃልል ዝኽእል ቀጥታዊ መስርሕ እዩ። ኣብዚ ጽሑፍ ተዘርዚሩ ዘሎ ስጉምትታት ብምኽታል፡ ንባህርያት ናይ ኦንላይን ካልኩሌተራት ተጠቒምካ ዝተፈላለየ ስሌታት ብቕልጡፍን ብትኽክልን ክትፍጽም ትኽእል። ስለዚ፡ ኣብ ዝቕጽል እዋን ንነብስኻ ካልኩሌተር ኣብ ዘድልየካ እዋን፡ ነዞም ምኽርታት ዘኪርካ፡ ነቲ ናይ ኦንላይን ካልኩሌተር ተመኩሮኻ ብዝበለጸ ተጠቐመሎም!